Algemene voorwaarden aiTTee.com

 1. Algemeen

 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, cloud-diensten, transport en facturen uitgaande van aiTTee.com, en op alle overeenkomsten tussen enerzijds aiTTee.com en anderzijds Klant, niet-consument, voor zover er niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken. Deze Voorwaarden primeren altijd op Voorwaarden die van een andere contractspartij of van een derde uitgaan, tenzij en slechts voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
 • In geval van conflict tussen de bepalingen van de overeenkomst, geldt volgende voorrangsregeling: 1) algemene Voorwaarden; 2) overeenkomst; 3) bestelbon; 4) offerte.
 • AiTTee.com is te allen tijde bevoegd om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de website en worden toegezonden aan Klant. De nieuwe Voorwaarden treden in werking binnen 5 dagen nadat Klant hier kennis van heeft kunnen nemen. De meest recente versie van de Voorwaarden is dan van toepassing.

 

 2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen en offertes van aiTTee.com, alsmede de door haar verstrekte gegevens, zijn steeds vrijblijvend, gelden slechts ten titel van inlichting en binden aiTTee.com niet. Offertes leiden pas tot een overeenkomst wanneer ze na aanvaarding door de koper schriftelijk of d.m.v. digitale ondertekening door beide partijen worden bevestigd. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gedurende dertig (30) dagen vanaf de datum van de offerte.
 • AiTTee.com is pas gebonden aan een overeenkomst indien zij een overeenkomst schriftelijk heeft geaccepteerd, dan wel indien aiTTee.com met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. AiTTee.com behoudt zich het recht voor om de aanvraag voor een Aansluiting te weigeren. AiTTee.com is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een dergelijke afwijzing.
 • AiTTee.com kan niet aan haar offertes of aanbiedingen gehouden worden indien deze kennelijke vergissingen of verschrijvingen bevatten.
 • Mondelinge toezeggingen of afspraken van personeel binden aiTTee.com alleen indien aiTTee.com dit schriftelijk heeft bevestigd. Wijzigingen ten aanzien van een overeenkomst zijn pas bindend indien dit schriftelijk overeen is gekomen.
 • Deze Voorwaarden zijn integraal van toepassing op eventuele wijzigingen van de overeenkomst.
  Overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan door aiTTee.com, ook indien het de stilzwijgende of uitdrukkelijke bedoeling is dat een overeenkomst door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404 BW, 7:404 lid 2 BW en 7:409 BW zijn (rechts)personen die, al dan niet in dienstbetrekking, voor aiTTee.com werken niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk.

 

 3. Prijzen

 • De prijzen van aiTTee.com zijn gebaseerd op de op het ogenblik van de aanbieding/offerte geldende waarden van lonen en materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, heffingen en belastingen.
 • aiTTee.com behoudt zich het recht voor om de prijzen te verhogen indien één of meer van voorgaande prijselementen verhogen. In het geval er zich een prijsstijging voordoet na de bestelling en voor de levering, wordt door aiTTee.com contact opgenomen met Klant om deze hiervan in kennis te stellen.
 • Door aiTTee.com opgegeven of met aiTTee.com overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Diensten en/of (Bruikleen)producten.
 • com baseert haar offertes onder meer op basis van een aantal gebruikers of werkplekken van klant. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geldt het initiële aantal gebruikers of werkplekken als minimumaantal. Indien aiTTee.com na het sluiten van een overeenkomst een of meerdere malen instemt met een lager aantal gebruikers of werkplekken, blijft aiTTee.com onverminderd gerechtigd om nakoming te vorderen van vergoeding van het initieel aantal overeengekomen gebruikers of werkplekken. Voor andere overeengekomen onderdelen zoals (software)licenties, serverruimte en apparatuur geldt het initieel overeengekomen aantal eveneens als minimum, waarbij aiTTee.com te allen tijde gerechtigd blijft om de overeengekomen aantallen c.q. Diensten te vorderen, zelfs indien aiTTee.com op een of meerdere momenten akkoord is gegaan met een beperkter aantal of een beperktere vergoeding.
 • Elke toegekende korting is éénmalig en schept geen rechten naar de toekomst. Tenzij anders bepaald in de bestelbon/offerte/overeenkomst, worden alle overeengekomen prijzen op 1 januari aangepast aan de werkingskosten van aiTTee.com. Het uitblijven van deze aanpassing gedurende een of meerdere jaren brengt geen verval van recht tot aanpassing mee.
 • Alle door aiTTee.com voorgelegde facturen dienen betaald te worden binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum. Elk factuurbedrag dat op de vervaldatum niet is betaald en dat niet te goeder trouw wordt betwist, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving verwijlinteresten opbrengen tegen twaalf (12) procent per maand. AiTTee.com heeft het recht alle administratieve kosten door te rekenen, net als de kosten die aiTTee.com maakt voor de invordering van alle openstaande vergoedingen en andere schade die aiTTee.com ten gevolge van deze wanprestatie geleden heeft met een minimum van twaalf procent (12%) van het openstaande bedrag of 100 euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is. Onverminderd alle overige rechten van aiTTee.com heeft aiTTee.com het recht om zijn Diensten automatisch en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst op te schorten/te beëindigen bij niet-betaling van enige onbetwiste openstaande bedragen en/of niet te goeder trouw betwiste bedragen. Alle gevolgen van de opschorting van de Diensten en/of beëindiging van de samenwerking wegens niet-betaling zijn voor rekening van Klant. Gedurende de opschorting zijn de prijzen nog steeds verschuldigd. Bij opschorting en beëindiging zijn eventuele betaalde bedragen niet recupereerbaar.

 

4. Levering en Levertijd

 • De levering geschiedt in principe vanaf onze kantoren te Herentals, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Eventuele vervoers- of verzendingskosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, voor rekening van Klant. De producten zijn geheel voor rekening en risico van Klant vanaf het moment dat zij het pand van aiTTee.com verlaten.
 • De door aiTTee.com vooropgestelde leveringstermijnen zijn indicatief en binden aiTTee.com niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 • De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
 • (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door aiTTee.com benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door aiTTee.com benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
 • aiTTee.com heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • aiTTee.com bepaalt de wijze waarop en door wie de (Bruikleen)producten worden verpakt en vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien klant om een afwijkende wijze van transport verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van klant. Klant is verplicht de (Bruikleen)producten terstond na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

 

5. Overmacht

 • Indien aiTTee.com door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 • Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van invoer/uitvoer, door aiTTee.com onvoorziene problemen bij productie of transport, faillissement van leveranciers, atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het communicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van aiTTee.com afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of Diensten door derden die door aiTTee.com zijn ingeschakeld.
 • Indien aiTTee.com bij het intreden van de overmacht situatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 • aiTTee.com zal in geval van overmacht, zoals doch niet beperkt tot bv. oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overspanning, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het communicatieapparaat, ziekte of ongeval onder het personeel van aiTTee.com, bedrijfsstoornis, volledig of gedeeltelijk lamleggen of hinderen van haar systemen door hackers of virussen, of tekortkoming vanwege de leveranciers van aiTTee.com, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmacht situatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de koop van rechtswege te ontbinden, zonder dat aiTTee.com in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 

6. Duur, einde en verbreking

 • Indien de overeenkomst eenzijdig verbroken wordt door Klant, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan aiTTee.com gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs.
 • De dag waarop de Overeenkomst in werking treedt, de duur, de opzegtermijn en de eventuele automatische verlengingen worden beschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst. De opzeg dient bij aangetekend schrijven aan de andere partij te worden aangezegd. Bij gebreke aan specifieke bepalingen wordt de opdracht aangevat na ontvangst van de ondertekende bestelbon/offerte/overeenkomst. Alle geleverde prestaties en gedane kosten worden gefactureerd. Het contract neemt automatisch een einde door het kennelijk onvermogen, de vereffening of het faillissement van de Partner. Bij kennelijk onvermogen of faillissement eindigt het contract van rechtswege op het ogenblik dat de betalingen aan aiTTee.com gestaakt worden.

 

7. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de facturen van aiTTee.com te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum op basis van een automatische incasso.
 • aiTTee.com zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en van rechtswege alle verdere leveringen aan Klant op te schorten en/of de lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, en de geleverde producten onverwijld op kosten van de afnemer te doen ophalen.
 • aiTTee.com heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen. Deze zekerheid kan bestaan uit doch is niet beperkt tot een waarborgsom, een concerngarantie of een bankgarantie. Klant is gehouden aan het eerste verzoek van aiTTee.com tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.
 • aiTTee.com heeft te allen tijde het recht om de kredietwaardigheid van Klant te (laten) controleren.
 • Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Klant van rechtswege en zonder dat een schriftelijke ingebrekestelling is vereist in gebreke en in verzuim en over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 12% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
 • Alle aan de invordering verbonden kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 250,-.
 • Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • aiTTee.com is te allen tijde gerechtigd tussentijds te factureren. Klant is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals is overeengekomen.

 

8. Buitengebruikstelling en onderhoud

 • aiTTee.com is gerechtigd (tijdelijk) de Aansluiting van Klant en de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen en/of op te schorten, indien dit nodig is in verband met onderhoud of indien Klant één of meerdere verplichtingen jegens aiTTee.com niet dan wel niet naar behoren nakomt. De verplichting tot betaling van de overeengekomen maandelijkse vergoedingen en overige vergoedingen wordt niet opgeschort door de buitengebruikstelling of opschorting van de Diensten.
 • aiTTee.com zal Klant, indien mogelijk, vooraf in kennis stellen van haar voornemen onderhoud te plegen en/of het systemen buiten gebruik te stellen, onder vermelding, voor zover mogelijk, van het aanvangstijdstip en de ingeschatte duur van de buitengebruikstelling.
 • Klant is niet gerechtigd zelf dan wel door derden wijzigingen ten aanzien van de door aiTTee.com geleverde soft- en hardware aan te brengen en/of onderhoud te laten doen, zonder voorafgaande goedkeuring van aiTTee.com.
 • aiTTee.com is gerechtigd in geval van fraude of het vermoeden van fraude over te gaan tot gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling.
 • De Diensten worden weer hervat nadat Klant alsnog binnen een daartoe door aiTTee.com gestelde termijn zijn verplichtingen jegens aiTTee.com is nagekomen. Voor het opnieuw in gebruik nemen is Klant heraansluitingskosten aan aiTTee.com verschuldigd.
 • De buitengebruikstelling vindt plaats zonder dat Klant aanspraak kan maken op enige vergoeding.

 

9. Software as a service (SAAS) & Modern Workplace

 • AiTTee.com maakt bij haar SAAS en modern workplace Diensten gebruik van de soft- en hardware van derden. Klant is gehouden de algemene (gebruiks)Voorwaarden van deze derden te accepteren omdat Klant anders geen gebruik kan maken van de betreffende soft- en/of hardware. AiTTee.com staat er niet voor in dat de door derden geleverde software foutloos functioneert en problemen zullen worden verholpen. Klant accepteert dat de door derden geleverde soft- en hardware enkel die kenmerken heeft die door de derden worden gespecifieerd en soft- en hardware van derden onderhevig is aan onderhoud en tijdelijke buitenwerkingstelling, upgrades, updates en eventuele (toekomstige) beperking van functionaliteiten. AiTTee.com zal zich inspannen een oplossing te vinden voor Klant indien Klant als gevolg van het voornoemde problemen met de Diensten ondervindt, doch is daarvoor niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk. Klant heeft geen recht op vermindering van de verschuldigde prijzen, opschorting en/of verrekening. AiTTee.com kan voor deze inspanningen kosten in rekening brengen.
 • Indien derden de soft- en/of hardware (tijdelijk) buiten gebruik stellen als gevolg van handelen of nalaten van Klant, dan is Klant hiervoor zelf verantwoordelijk en ontslaat dat Klant niet van haar betalingsverplichtingen jegens aiTTee.com.

 

10. Advisering

 • Alle door aiTTee.com gegeven adviezen en door aiTTee.com verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de capaciteit en kwaliteit van door aiTTee.com te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door aiTTee.com verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. AiTTee.com verleent ter zake geen enkele garantie.
 • Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door aiTTee.com, is aiTTee.com niet aansprakelijk. Klant vrijwaart aiTTee.com tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van aiTTee.com.

 

11. Aansprakelijkheidsbeperking

 • aiTTee.com zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige schade welke verband houdt met het gebruik van de door haar geleverde producten of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade welke niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van aiTTee.com, zoals, doch niet beperkt tot, communicatiekosten, inkomstenverlies, vorderingen van derden, verlies van gegevens, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door Klant of door derden.
 • In geen geval zal aiTTee.com aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of -software waarin de door haar geleverde producten werden geïmplementeerd door of op instructies van Klant.
 • De aansprakelijkheid van aiTTee.com met betrekking tot rechtstreekse schade zal beperkt zijn tot herstel in natura. Indien geen herstel in natura meer mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van aiTTee.com beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval gedekt is door de verzekering BA uitbating en/of BA na levering van aiTTee.com. Indien, om welke reden ook, geen dekking onder de verzekering BA uitbating en/of BA na levering kan worden ingeroepen, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom, interesten en kosten, beperkt tot de helft van het bedrag dat Klant heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten of Diensten over een periode van één jaar.
 • Klant verklaart door aiTTee.com volledig op de hoogte te zijn gebracht inzake karakteristieken, bediening, gebruiksmogelijkheden en -beperkingen van de apparatuur en/of software, alsook inzake de problemen van aanpassing, installatie/integratie en uitbreiding die zich kunnen stellen, en ziet af van elke claim tegen aiTTee.com terzake.
 • aiTTee.com is niet verantwoordelijk voor de keuze en de geschiktheid van de apparatuur en/of software om de beoogde resultaten te bekomen.
 • Bij installaties of prestaties door aiTTee.com i.v.m. internet, kan aiTTee.com in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van internet, noch voor “hacking”, misbruik van informatie, beschadiging of verlies van gegevens, de inhoud van de website(s) van Klant en de conformiteit ervan met bestaande wetgeving en reglementering, kwaliteit van de telefoonverbinding of de gehuurde lijn, e.d.
 • Kosten aangerekend door derden, kunnen op geen enkele manier op aiTTee.com verhaald worden tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord.

 

 • Klant heeft geen enkele aanspraak op aiTTee.com wegens gebreken in of met betrekking tot de door aiTTee.com geleverde Diensten en (Bruikleen)producten. AiTTee.com is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (gederfde inkomsten, stagnatieschade e.d.) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van aiTTee.com.
 • aiTTee.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet dan wel niet correct en/of volledig opvolgen van door haar gegeven dan wel uitdrukkelijk vermelde instructies en/of gebruiksaanwijzingen.
 • aiTTee.com is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is misbruik, diefstal of op andere wijze onrechtmatig handelen door een derde als gevolg waarvan een ander dan Klant gebruik kan maken van de door aiTTee.com geleverde Diensten dan Klant. In dat geval blijft Klant gehouden voor de afgenomen Diensten te betalen.
 • Iedere vordering uit hoofde van schadevergoeding op aiTTee.com, tenzij deze door aiTTee.com is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden nadat Klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 • Klant vrijwaart aiTTee.com, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, in verband met de uitvoering van de overeenkomst door aiTTee.com, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor aiTTee.com voortvloeiende kosten.

 

12. Vertrouwelijkheid

 • De Partijen verbinden zich ertoe de gegevens waartoe zij toegang hebben niet aan derde partijen mee te delen, deze informatie niet voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst en dergelijke gegevens alleen mee te delen aan werknemers, aangestelden en vertegenwoordigers voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is en op voorwaarde dat dergelijke partijen gebonden zijn door verplichtingen tot geheimhouding die in wezen vergelijkbaar zijn met deze bepaling. De partijen zorgen voor de nodige beveiliging om de vertrouwelijkheid van de gegevens te verzekeren.
 • Het is aiTTee.com evenwel toegelaten om de naam en het logo van de Partner, zowel tijdens als na de Overeenkomst, op haar referentielijst te vermelden en deze referentielijst publiek te maken.

 

13. Bevoegdheid en toepasselijk recht

 • Deze overeenkomst valt onder de toepassing en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst en die de Partijen niet in der minne konden regelen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

 

14. Volledige overeenkomst

 • Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en vervangt, annuleert en/of vernietigt alle eerdere overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de aangelegenheden die erin behandeld worden.