Privacy Policy aiTTee.com

Algemene Privacy Policy aiTTee.com,

AiTTee.com probeert de dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stellen, hiervoor worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. U vindt hierover meer informatie verder in ons beleid.

Dit beleid is van toepassing op aiTTee.com met exploitatiezetel te 2200 Herentals, Diamantstraat 8. AiTTee.com is een deel van Conix IT BV, met maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, A. Stocletlaan 219 met als KBO-nummer BE 0757 798 444.

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de database van aiTTee.com. Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt aiTTee.com geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst aiTTee.com terzake elke aansprakelijkheid af.

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan aiTTee.com via mail of aangetekend te Diamantstraat 8 in 2200 Herentals.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

Voor de uitvoering van onze activiteit als IT-service provider verzamelen en verwerken wij gegevens van onze klanten, leveranciers, prospecten en partners, evenals hun personeel, medewerkers en andere nuttige contactpersonen. U geeft een aantal gegevens rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u met ons contact opneemt. Daarnaast registreren onze systemen ook persoonsgegevens, hier gaat het voornamelijk over elektronische identificatiegegevens. Verder zijn de gegevens die u voor het publiek toegankelijk zijn, of die u zelf openbaar heeft gemaakt op publieke en/ of sociale media en hieruit zou blijken dat u voor ons de juiste contactpersoon bent in het kader van onze dienstverlening. Tot slot verkrijgen we persoonsgegevens van derden zoals de partners waarmee we samenwerken. We onderscheiden verschillende types persoonsgegevens, concreet zijn dit onder meer (zonder beperking):

 1. Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en andere soortgelijke
 2. Elektronische identificatiegegevens: IP adressen,
 3. Referenties: wachtwoorden en soortgelijke beveiligingsinformatie die gebruikt wordt voor authenticatie.
 4. Demografische gegevens: leeftijd, geslacht en voorkeurstaal.

Voor professionele klanten, leveranciers of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook volgende gegevens bij:

 1. De bedrijfsgegevens: het btw-nummer of ondernemingsnummer, maatschappelijke zetel d.
 2. De coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon, etc.) alsook van de vennoten en/of van de partners in de
 3. Voor prospecten: wanneer u ons uw business kaartje overmaakt, of met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening.

Anonieme verwerking van gegevens

Als u onze website bezoekt, weten wij graag welke pagina’s u het meest interesseren en hoeveel tijd u hieraan spendeert. Deze gegevens worden echter anoniem verwerkt, tenzij u via een digitale mailing die wij u sturen doorklikt naar onze website.

 

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij de voorbereiding, uitvoering en beëindiging van onze overeenkomst om u een optimale dienstverlening te garanderen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen. Concreet maakt aiTTee.com gebruik van uw persoonsgegevens voor:

 1. Het leveren van onze producten: in het kader van de opmaak van offertes, de verwerking van orders en de opvolging van leveringen, facturatie en

 2. Het leveren van onze diensten: voor het leveren van onze diensten, zoals bijvoorbeeld: de moderne werkplek of de virtuele werkplek, verzamelen wij uw naam, contactgegevens, elektronische identificatiegegevens en referenties. Hierbij worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst. Een detail van het type prestatie dat we verricht hebben en wanneer deze uitgevoerd werd is opgenomen in ons ERP

 3. Communicatie over onze producten en diensten: om u te informeren over onze producten en diensten sturen wij periodiek een elektronische nieuwsbrief uit. Daarnaast kunnen wij u via telefoon, e-mail of rechtstreeks contacteren om u te informeren wanneer een abonnement, overeenkomst of garantie uitbreiding afloopt, er problemen of storingen zijn met de producten en diensten die wij leveren of om u uit te nodigen voor het deelnemen aan een enquête of evenement.
  Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment, zonder motivatie uitschrijven. U kan dit doen door ons een e-mail te sturen of door in de reclame-e-mails te klikken op de uitschrijflink.

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?

AiTTee.com verhandeld, verkoopt of verhuurd geen persoonsgegevens aan derden. De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij delen uw persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, meer concreet delen wij uw persoonsgegevens in volgende situaties:

 1. Bij de opmaak van offertes: Wij delen uw contactgegevens met onze partners en leveranciers in kader van de opmaak van offertes bijvoorbeeld door het aanvragen van speciale prijzen en kortingen zodat we de door u gevraagde producten of oplossingen steeds aan de beste prijs kunnen aanbieden
 2. Bij de verwerking van bestellingen: Wij delen uw contactgegevens met onze partners en leveranciers om de levering van door u bestelde producten en diensten mogelijk te maken. Voor een deel van de producten en diensten die wij rechtstreeks of via onze partners leveren, zoals bijvoorbeeld cloud telefonie, bepaalde softwarelicenties- en overeenkomsten en garantie uitbreidingen, vragen onze leveranciers en/of partners uw contactgegevens als
 3. Bij het verlenen van support: Wij delen uw contactgegevens en indien noodzakelijk uw referenties en elektronische identificatiegegevens met onze partners en leveranciers wanneer zij deze informatie nodig hebben om ons en u te helpen bij het oplossen van een probleem.
  De doorgifte van uw gegevens is beperkt tot enkel die gegevens die noodzakelijk zijn om de door u gevraagde producten en diensten aan te bieden en te leveren. Wij zien erop toe dat onze partners en leveranciers uw gegevens veilig beheren en indien vereist sluiten wij de nodige overeenkomsten inzake privacy en gegevensverwerking met hen af.

Cookies – Google Analytics

 1. Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine data- en tekstbestanden die door uw browser opgeslagen worden op de computer van de gebruiker bij het bezoek aan een website. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke cookies enerzijds en tussen directe en indirecte cookies anderzijds. Cookies zijn permanent wanneer zij op de computer van de gebruiker blijven staan, ook nadat deze de browser gesloten heeft; tijdelijke cookies verdwijnen van zodra de gebruiker de browser gesloten heeft. Directe cookies worden door de website zelf verzonden; indirecte cookies zijn dan weer afkomstig van derden. Sommige van deze cookies onthouden functionele voorkeuren zoals de taalkeuze van de gebruiker. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten zoals het aantal bezoeken op een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

 1. Welke cookies gebruikt aiTTee.com en waarom?

  AiTTee.com verzamelt geenpersoonsgegevens via cookies.
  Cookies helpen aiTTee.com om het bezoek op haar website te optimaliseren, het onthouden van technische keuzes e.d. De cookies die aiTTee.com gebruikt zijn veilig en helpen onder meer om mogelijk fouten te identificeren. Wie de website van aiTTee.com wil raadplegen, wordt aangeraden om het gebruik van cookies te accepteren, zo niet kan aiTTee.com u geen efficiënt en kwalitatief gebruik van haar website garanderen. U bent echter vrij om de cookies niet te accepteren. U kan het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling van uw internetbrowser.

  De website van aiTTee.com gebruikt volgende cookies:

 • Functionele cookies: deze vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw gebruikservaring.
 • Analytische cookies (van derde partijen): zij verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bijv Google analytics cookies). Deze cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website (zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens, uw voorkeurtaal, de tijd en duur van uw website bezoek).
 • Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor aiTTee.com. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van aiTTee.com geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
 • Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Indien u niet wilt dat er gegevens over uw websitebezoek doorgegeven worden aan Google Analytics kan u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren.

 1. Cookies verwijderen en uitschakelen

  De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

  Als u deze cookies verwijdert of weigert, kunt u misschien niet van alle mogelijkheden van de website van aiTTee.com gebruik maken.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

AiTTee.com verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet- verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

AiTTee.com besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan aiTTee.com aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen (zie boven punt “Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens”) tenzij dit gerechtvaardigd is om onze wettelijke en juridische verplichtingen na te komen.

Wat zijn uw privacy rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

U hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

 1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

   

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan aiTTee.com. Daarnaast heeft u steeds het recht om aiTTee.com te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

   

  U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.
 1. Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

   

  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan aiTTee.com te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.
 1. Recht van intrekking van de toestemming

   

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
 1. Uitoefening van uw rechten

   

  U kan uw rechten uitoefenen door aiTTee.com te contacteren, hetzij per e-mail via info@aittee.com, hetzij per post naar aiTTee.com hetzij per post naar aiTTee.com, Diamantstraat 8 bus 507, 2200 Herentals. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.
 1. Automatische beslissingen en profiling

   

  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door aiTTee.com evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 1. Recht om klacht in te dienen

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax+32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Wijzigingen aan het privacy statement en klachten

AiTTee.com kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. U kan steeds de laatste versie raadplegen op onze website. Voor klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kan u steeds contact opnemen met de privacy commissie & aiTTee.com. Indien u niet langer nieuwsbrieven of andere mailings van ons wenst te ontvangen kan u zich op elk moment uitschrijven door onderaan op de “unsubscribe of uitschrijven” knop te drukken.

Laatste bijgewerkte versie van april 2022